เมืองลวงคนเลือน Blake Crouch

ISBN:

Published:

Paperback

376 pages


Description

เมืองลวงคนเลือน  by  Blake Crouch

เมืองลวงคนเลือน by Blake Crouch
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 376 pages | ISBN: | 5.48 Mb

เวยเวิรด ไพนส เมืองเลกๆทีดูสงบผูคนใชชีวิตเรียบงายปกติเมืองทีพรอมจะตอนรับทุกคนแตเมือเขามาในเวยเวิรด ไพนสแลว คุณจะไมมีทางไดออกไปอีธาน เบิรค ทีไดรับมอบหมายติดตามเบาะแสเจาหนาทีรัฐบาล 2 รายทีหายตัวไปทีเวยเวิรด ไพนส แตระหวางนันเขากลับเจอเรืMoreเวย์เวิร์ด ไพน์ส เมืองเล็กๆที่ดูสงบผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายปกติเมืองที่พร้อมจะต้อนรับทุกคนแต่เมื่อเข้ามาในเวย์เวิร์ด ไพน์สแล้ว คุณจะไม่มีทางได้ออกไปอีธาน เบิร์ค ที่ได้รับมอบหมายติดตามเบาะแสเจ้าหน้าที่รัฐบาล 2 รายที่หายตัวไปที่เวย์เวิร์ด ไพน์ส แต่ระหว่างนั้นเขากลับเจอเรื่องราวแปลกประหลาด เมื่อเขาพบว่าชาวเมือง เวย์เวิร์ด ไพน์ส มีพฤติกรรมผิดเพี้ยนจากคนทั่วไป เขาจึงต้องสืบเสาะปมที่ซ่อนอยู่ที่เมืองแห่งนี้ให้ได้ ก่อนที่จะรู้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเมืองนี้น่าสะพรึงกลัวกว่าที่เขาคิดนัก...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เมืองลวงคนเลือน":


kapap.com.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us